ОБЩИ УСЛОВИЯ

за взаимоотношенията между

КОПИСЕТ”ЕООД и потребителите

 Настоящите Общи условия (ОУ) определят реда и начина за реализиране на договорните взаимоотношения между „КОПИСЕТ”ЕООД (наричано по долу за кратко „Дружеството”) със седалище и адрес на управление град Сливен 8800, ул. „Сливница” №22 и потребителите на предоставяните от Дружеството услуги, свързани с информационни технологии,  продажба и поддръжка на офис техника.

Настоящите ОУ са неразделна част от типовете договори между Дружеството и потребителите на предоставяните от дружеството услуги и са декларирани от двете страни като такива.

1.ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ

ДОГОВОРЪТ е съглашение между две или повече лица, за да създаде, уреди или унищожи една правна връзка между тях.

ПОТРЕБИТЕЛ е всяко местно и/или чуждестранно физическо и/или юридическо лице, което е страна по договор за предоставяне на услуги от Дружеството.

УСЛУГА е предоставяната от Дружеството услуга, както и всякакъв вид евентуални пособия и/или доставки.

ЦЕНОРАЗПИС е индикативен списък с актуалните към определен момент тарифи на услугите, предлагани от Дружеството.

СРОК НА ДЕЙСТВИЕ е период от време , през който договорът е в сила.

АБОНАМЕНТ е съвкупност от критерии, профили за търсене, достъп до базата данни. Видът на абонамента и неговата цена се определят в договора за предоставяне на услугата и може да бъдат изменяни по взаимно съгласие на страните, изразено в писмен вид.

2.УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Сключването на договор между Дружеството и потребител е фактът на получаването от Дружеството чрез електронна поща, факс, стандартна поща или лично подписан формуляр на договор.

Договорите имат сила на закон за тези, които са ги сключили.

Договорите могат да бъдат изменени, прекратени, разваляни или отменени само по взаимно съгласие на страните или на основания предвидени в закона.

3.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА

Дружеството има право да  ограничи или прекрати достъпа на потребителя до услугата, ако последният:

  • не ползва услугата и свързаните с нея доставки и евентуални пособия само в рамките на своя предмет на дейност
  • продава,отстъпва и/или преотстъпва възмездно или безвъзмездно, частично или като цяло на трети лица услугата и свързаните с нея доставки и евентуални пособия
  • извършва дейност, която може да се квалифицира като конкурентна на тази на Дружеството по смисъла на Търговския закон
  • не осигури адекватни технически условия, позволяващи ползването на услугите.
  • извършва правни и/или фактически действия, които могат да имат негативно влияние върху услугата
  • Дружеството има право в даден момент да разшири или да ограничи обхвата на услугата, след като надлежно уведоми потребителя.

4.ЦЕНИ И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

Дружеството има право да променя структурата и размера на цените,определени в ценоразписа след като надлежно уведоми потребителя

Потребителят е длъжен да плати на Дружеството възнаграждение за достъпа до услугата. Задължението е изискуемо за целия период на достъп от момента на подписване на договора.

В случай на забавено плащане се начисляват законоустановени лихви.

5.ЗАЩИТА НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА

Достъпът до услугата, доставките и евентуалните пособия са в съответствие с действащото законодателство на Република България включително и относно защита на авторските права.

6.ДЕЙСТВИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Договорът се сключва за определен срок.

Договорът се счита автоматично продължаван всеки път за същия срок и условия, в случай, че нито една от страните не е уведомила писмено другата страна за прекратяването на договора, най-малко един месец преди неговото изтичане.

Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора ще се решават от двете страни на добра воля с двустранни писмени споразумения.

Страните по този договор решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора или с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

За неуредените по този договор въпроси се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България.

Дружеството може да прекрати договора без предизвестие, ако

потребителят е нарушил свое задължение, определено в настоящите ОУ.

Потребителят има забава в плащането съгласно договора

7.ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОГОВОРА

Дружеството има право да прехвърли на трето физическо или юридическо лице всички свои права и задължения по договора, като информира затова потребителя чрез съобщение по електронната поща. Прехвърлянето влиза в сила в двуседмичен срок от уведомяването.

8.ПРОМЕНИ

Дружеството има право да прави промени в ценоразписа. Оповестяването на промените се осъществява чрез публикуването им в интернет-страницата на Дружеството: www.copyset-bg.net

Дружеството се задължава да уведоми писмено потребителите по електронна поща или друг подходящ начин един месец преди приемане на новия ценоразпис и влизането му в сила.

В случай, че потребителят не приеме новите условия, същият се задължава да уведоми писмено Дружеството по електронна поща или друг подходящ начин до изтичането на месечното уведомление. В случай, че потребителят не направи това се приема,че същия мълчаливо приема новите условия.

9.ЮРИСДИКЦИЯ

Спрямо настоящите общи условия, договора и ценоразписа е приложимо действащото законодателство на Република България.

10.ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Общите условия са обвързващи както за целия период на действие на договора между страните, така и след неговото прекратяване до момента на окончателното разрешаване на всички спорове, възникнали от прилагането му.